Z a c h r a ň m e   L o m n i c k é   p i n k y

        FOTOGALERIE území, popis chráněné flóry a fauny

 

 

 

Příklady typů pinek

         

         Typická kráterovitá pinka                     Kráterovitá pinka s mělkými okraji
             s lemem orobince.                             porostlými kvetoucím lakušníkem.

 

Větší mělká a přistíněná pinka s mimořádně vysokou druhovou diverzitou.

 

Rozsáhlejší prosluněná pinka s širokým lemem ostřicových porostů.

             
                                typická kráterovitá pinka

 

27. 5. 2007

 

       

        

 

 pinka Břízový I (s ostrůvkem) - klikni pro zvětšení

pohled na Sokolov z jižního okraje pinek - klikni pro zvětšení

 

                                            Koncert přírodní filharmonie (27. 5. 2007)

                                                   

 

30. 8. 2007


pinka Břízový II


pinka Hladový


pinka Rovný

 

 

14. 10. 2007

 

 

 

 

 
pinka Lví dvůr

 

červenec 2008

Břízová I  (pohled po provedeném průseku stromů od silnice)

Lví Dvůr (to uprostřed není strom...)

 

23. 10.  a  25. 10. 2008


                                           vypouštěný Lví dvůr


               pinka u Lomnice                                          Hladový

 
                     Štikárna                                                     Kukla

 

 

Zajímavosti o flóře a fauně, něco z historie území

 

Hnědásek chrastavcový - ohrožený evropský motýl


http://www.lepidoptera.cz/index.php?id=68

http://www.ceskatelevize.cz/vysilani/10121011820-zive-srdce-evropy/30620-hnedasek-chrastavcovy.html

 

Hula V., Fric Z., Pavlíčko A., Konvička M.:


Článek shrnuje výsledky výzkumu zaměřeného na ochranu ohroženého motýla hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia) v České republice. Druh postupně vymírá intenzifikací zemědělství. V současnosti je v ČR známo jen 28 lokalit s jeho výskytem pouze v oblasti západních Čech. Většina těchto populací je malá, vázaná na polopřirozená stanoviště vlhkých pramenných luk a ohrožená zarůstáním neobhospodařovaných ploch, nebo naopak jejich intenzivním využíváním. Nastínění biologie druhu a možností ochranářského managmentu jeho lokalit.

                                      

další informace: http://www.nature.cz/publik_syst2/ctihtmlpage.php?from=mapa&what=1567
                        http://prirodakarlovarska.cz/clanky/hnedasek-chrastavcovy-euphydryas-aurinia

 

 vratička heřmánkolistá

                                  

Původ: druh je rozšířen v jižní části severní Evropy přes střední Evropu k jihu ojediněle až po Korsiku nebo Albánii, na východ do evropské části Ruska, vyskytuje se i ve východní části Severní Ameriky. V ČR byl zaznamenán v poslední době jen velmi vzácně v severních Čechách (Krušné hory, České středohoří), dále na Šumavě, v Novohradských horách, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách nebo Krkonoších.
Charakteristika: vratička heřmánkolistá je nenápadná kapradina o výšce 6–20 cm. Jeden list se skládá z jedné fertilní a jedné sterilní části. Sterilní část listu je krátce řapíkatá s úkrojky vejčitými až podlouhlými, peřenolaločnými a se slabě zřetelnou střední žilkou. Doba dozrávání výtrusů je červen až červenec.
Vratička heřmánkolistá roste zejména na nevápnitých, kyselých a minerálně chudých substrátech. Obývá sušší podhorské bory nebo smrčiny, louky, lesní světliny. Vyhledává místa s méně zapojeným nebo rozvolněným bylinným podrostem. Druh je konkurenčně slabý, mizí po úplném zapojení vegetace.
Pro svou extrémní vzácnost a zranitelnost je zařazen v ČR mezi kriticky ohrožené druhy (C1) a je chráněn zákonem (§1). Taktéž je tomu na Slovensku (CR/§).


něco z historie                      (foto Hornické muzeum Krásno)

těžní věž podpovrchového dolu Vilém - stávala do 80. let 20 století v lesíku
severně od Sokolova 

 

západní okraj velkolomu Jiří s Lomnickým lesem v pozadí (únor 2003, foto P. Salák)

Lomnický les, pohled na jeho likvidovaný východní okraj.
Poslední zbytky porostu u tzv. Labutího jezírka (12. 4. 2005, foto P. Salák)

 

zpět na hlavní stránku